• Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

  • Fundacja PRZEMIJANIE

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt.: „Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych jako forma inkluzyjnego wsparcia dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.08.01.00-16-0055/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, dla celów rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację usługi:

Dostarczenie 3 razy w tygodniu do wskazanych miejsc pobytu/ zamieszkania, ciepłych, dwudaniowych posiłków obiadowych złożonych z zupy, drugiego dania i kompotu wraz z ustaleniem zapotrzebowania dietetycznego i kalorycznego, dla 7 osób starszych, w tym niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących w jednoosobowych gospodarstwach domowych i osiągających niskie dochody.

Posiłki dostarczane będą w obrębie miasta Opola przez 3 dni robocze w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) do wskazanych miejsc pobytu/zamieszkania beneficjentów w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. w godzinach pomiędzy 12.00 a 15.00 zgodnie z tygodniowym lub miesięcznym harmonogramem Zamawiającego, przedkładanym Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Jeżeli dzień dostawy ciepłego posiłku wypadnie w dniu Świątecznym Zamawiający określi w harmonogramie inny dzień roboczy na realizację usługi.

Łączna liczba posiłków nie większa niż 2 184 szt.

UWAGA:

- Zamawiający ma prawo dokonać zmiany liczby posiłków z przyczyn niezależnych od niego (np. w związku z absencją uczestników projektu, zmianami sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zachorowaniami na COVID-19, itp.).

- Termin realizacji usługi może ulec zmianie, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

 

Cena usługi powinna uwzględniać:

- posiłki obiadowe złożone z: zupy, drugiego dania i kompotu,

- ustalenie zapotrzebowania dietetycznego i kalorycznego dla posiłków,

- dostawę ciepłego posiłku do miejsca zamieszkania 7 podopiecznych na terenie miasta Opole,

- dostawę w godzinach pomiędzy 12.00 a 15.00 we wskazane 3 dni robocze w tygodniu,

- okres realizacji usługi od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

 

Warunki finansowe:

- cenę usługi ( za jeden obiad przy ilości minimum 1 800 szt. ) w okresie realizacji umowy należy podać w PLN w kwocie BRUTTO,

- cenę za realizację całości zamówienia  dla zakładanej ilości 2 184 sztuki należy podać w PLN w kwocie BRUTTO,

- Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT,

- rozliczenie za wykonaną usługę realizowane będzie w etapach na koniec każdego miesiąca kalendarzowego trwania umowy,

- płatność za usługę realizowana będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- w przypadku, gdy złożona oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi na warunkach wskazanych w złożonej ofercie w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- w przypadku przekroczenia posiadanego budżetu na przedmiotową usługę Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą.

 

Ofert prosimy składać w formie skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną druku oferty najpóźniej do dnia 29.09.2020 r. do godziny 09:00 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście dostarczyć druk oferty do Sekretariatu Fundacji Przemijanie przy ul. Katowickiej 39C/9 w Opolu.

Poniżej do pobrania plik z formularzem ofertowym w wersjach:

Formularz PDF

Formularz MS Word (docx)

 

 

 

wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/