• Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

 • Fundacja PRZEMIJANIE

Prawa i obowiązki wolontariusza


Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz miał świadomość swoich praw i obowiązków z których możesz korzystać angażując się w wolontariat.


Obowiązki wolontariusza

 • Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
 • Masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

 
Prawa wolontariusza

 • Masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki, w której działasz.
 • Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.
 • Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.
 • Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy.
 • Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemna opinie na temat Twojego wolontariatu.
 • Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych.
 • Masz prawo„ uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
 • Masz prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów Twoich podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • Możesz zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często zwolnienie to jest częścią porozumienia.


Rozwój poprzez wolontariat

 • Zapewne wolontariat najczęściej kojarzy Ci się z robieniem zakupów dla osób starszych, pomaganiem niepełnosprawnym, odrabianiem lekcji z dziećmi lub też opieką nad zwierzętami w schronisku. W potocznym rozumieniu wolontariat postrzegamy jako altruistyczne działanie wypływające z potrzeby serca. Czy jednak taka definicja oddaje sens oraz istotę działalności wolontariackiej? Zastanówmy się wspólnie! Najczęściej wymienianymi pobudkami działań wolontariackich są przekonania moralne, religijne lub polityczne, jednak osoby zgłaszające się w ostatnich latach do Centrów Wolontariatu coraz częściej twierdzą, że pragną równocześnie zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności.
 • Koordynatorzy pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, liderzy wolontariatu pracowniczego, jak i sami ochotnicy obserwują wzrost znaczenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji uzyskiwanych podczas pracy. Szczególnie ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mające największe trudności w znalezieniu zatrudnienia, jak również pracownicy firm działający wolontariacko w ramach wolontariatu pracowniczego, doceniają kształtowane poprzez wolontariat umiejętności i postawy przydatne w pracy zawodowej.
 • By Cię w tym wesprzeć, przygotowaliśmy dla Ciebie Portfolio – indeks umiejętności wolontariackich, które pomoże Ci ukierunkować własny rozwój zawodowy poprzez wolontariat, odkryć Twój potencjał zawodowy, uświadomić i ocenić, jakie kwalifikacje zdobyłeś podczas działań wolontariackich lub jakie posiadane kompetencje predysponują Cię do wolontariatu.
 • Jeśli myślisz o wejściu lub powrocie na rynek pracy bądź też o zmianie zawodu, wolontariat może być ważnym etapem w zdobyciu doświadczenia, umiejętności i referencji. Jako jedna z form edukacji nieformalnej daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego i pozwala na zbadanie nowych obszarów pracy.

Portfolio to zeszyt ćwiczeń zawierający testy i wskazówki, które pozwolą Ci samodzielnie zdiagnozować swoje potrzeby i motywacje oraz ukierunkować swój rozwój. Mamy nadzieję, że wykonując zaproponowane przez nas ćwiczenia, lepiej poznasz siebie, i że będzie to pierwszy krok do kształtowania Twojej własnej kariery zawodowej.

Pierwsze decyzje


Zanim zdecydujesz się, komu chcesz pomagać i w jakim zakresie, odpowiedz sobie na kilka ważnych pytań:

 • Z kim łatwiej nawiązujesz kontakty? – Czy wolisz pracować z dziećmi, rówieśnikami, czy może z osobami starszymi? Czy kontakt z innymi, nieznajomymi osobami nie stanowi dla Ciebie problemu, czy wolisz raczej pracować w biurowym zaciszu?
 • Co chcesz robić jako wolontariusz? – Czy chcesz pomagać w nauce, rehabilitacji, opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi, czy może raczej wykonywać prace biurowe, informatyczne, opiekować się zwierzętami, czy działać na rzecz środowiska naturalnego?
 • Jak dużo czasu możesz poświęcić? – Ile czasu możesz poświęcić na wolontariat i w jakie dni tygodnia? Czy chcesz się zaangażować długoterminowo, czy może raczej szukasz pojedynczej akcji? Czy chcesz zaangażować się w konkretne dni tygodnia, czy twój wolontariat będzie musiał się dostosować do twojego nieregularnego planu tygodnia i innych Twoich obowiązków? Czy termin wolontariatu nie stanowi dla Ciebie problemu, czy szukasz możliwości działania tylko w wakacje, ferie zimowe, albo w trakcie twojego urlopu?
 • Co potrafisz robić? – Jakie posiadasz uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje, doświadczenie, które możesz wykorzystać w konkretnym miejscu? Czy znasz języki obce?  Czy potrafisz obsługiwać komputer, określone oprogramowanie, sprzęt biurowy lub maszyny przemysłowe? Może jesteś „złotą rączką” albo dobrze gotujesz? Pamiętaj, że wszystkie Twoje talenty mogą być wykorzystane poprzez wolontariat.
 • Czego chcesz się nauczyć? – Wolontariat to nie tylko dawanie, ale także bardzo cenna praktyka, która umożliwia Ci zdobycie nowych kompetencji i wiedzy. Jeśli chcesz wykorzystać wolontariat do nauki i zdobycia doświadczenia, to ważne jest, aby organizator Twojego wolontariatu wiedział czego oczekujesz.


Jak być dobrym wolontariuszem


Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontariusza, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy powinien się kierować.


Karta etyczna wolontariusza

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.
wróć do strony startowej: http://przemijanie.pl/